การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ youtube play

การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับชาติ ประจำปี 2558