ICS สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ICS สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน

ICS เทคโนโลยีนิวเคลียร์รังสีแห่งชาติ

ICS สภากาชาดไทย

อยุธยาจังหวัดนำร่อง ICS

ICS สาธารณสุขสระบุรี

หลักสูตร ICS สำหรับผู้บริหาร

IDMEX (2)

การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ อัคคีภัยในอาคาร (จัดที่สนามกีฬาเยาวชนกรุงเทพ youtube play

IDMEX2016 (1)

การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ อัคคีภัยในอาคาร (จัดที่สนามกีฬาเยาวชนกรุงเทพ youtube play

ics VDO


ประวัติระบบบัญชาการเหตุการณ์


ภาพรวมระบบบัญชาการเหตุการณ์


สถานที่ในระบบ ICS


เจ้าหน้าที่ส่วนบังคับบัญชา


เจ้าหน้าที่อำนวยการ


ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operation Center)การเลือกที่ตั้งและออกแบบ EOC


กระบวนการวางแผน จะมี Video ในชุดนี้ทั้งหมด 10 ตอน

เกริ่น


การประชุมเริ่มแรก


การบรรยายสรุปของผู้แทนหน่วยงาน

 


 

การบรรยายสรุปเหตุการณ์


การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร


การประชุมทางยุทธวิธี


การประชุมแผนงาน


การเตรียมแผนเผชิญเหตุ


การบรรยายสรุปการปฏิบัติงาน