ดาวน์โหลด

หนังสือ

 • การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  ผู้เรียบเรียง : ส่วนการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
 • ระบบบัญชาการเหตุการณ์กับการจัดการภาวะฉุกเฉินของประเทศไทย
  ผู้เรียบเรียง : พงศธร ศิริสาคร
  download
 • การป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
  ผู้เรียบเรียง : พงศธร ศิริสาคร
  download
 • Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030
  download
 • การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านอุทกภัยแบบบูรณาการ
  download

เอกสารประกอบการบรรยาย

 • ระบบบัญชาการเหตุการณ์สำหรับผู้บริหาร
  download

ICS สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ICS สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน

ICS เทคโนโลยีนิวเคลียร์รังสีแห่งชาติ

ICS สภากาชาดไทย

อยุธยาจังหวัดนำร่อง ICS

ICS สาธารณสุขสระบุรี

หลักสูตร ICS สำหรับผู้บริหาร

IDMEX (2)

การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ อัคคีภัยในอาคาร (จัดที่สนามกีฬาเยาวชนกรุงเทพ youtube play

IDMEX2016 (1)

การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ อัคคีภัยในอาคาร (จัดที่สนามกีฬาเยาวชนกรุงเทพ youtube play